1. Szervező 

A Kovács Dániel egyéni vállalkozó (Székhelye: 1095 Budapest, Dandár utca 25., Adószáma: 55475264-1-43) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban  (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes  személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy  lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

A Játékban való részvételhez szükséges a 3Dneked.hu által az https://www.facebook.com/3dsutikiszurok oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni. 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 

automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek  teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat  rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen  játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek  nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen  játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. 

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye 

2.1 A nyereményjáték ideje: 

A játék időtartama: 2023-11-29 (SZERDA), 16:00 órakor kezdődik, és 2023-12-13 (SZERDA), 18:00 óráig tart. 

2.2 A nyereményjáték menete: Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot és a poszt  alatt kommentben válaszold meg a, hogy milyen színben szeretnéd a sütikiszúró készletet, amennyiben Te nyered meg azt.

Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat 

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való  részvételnek. 

2.4 A Játék nyereménye: 3 fő részére, 3 db Karácsonyi sütikiszúró készlet 

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023-12-13, 20:00 

melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: 1095 Budapest, Dandár utca 25). A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az  adott Facebook/Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https://www.facebook.com/3dsutikiszurok oldalon is.  

3. Adategyeztetés 

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és  megadnia teljes nevét, valamint postacímét.  

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék  időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagram  regisztrációval rendelkezik.  

4. A Játékban részt vevő személyek 

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény  átadására legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül sor kerüljön. Ha ezen  együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény  időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.  

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén  bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt  (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a  jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb  értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos  jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges  adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli. 

Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat – powered by Klikkmánia

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: 

➔ nem múlt el 18 éves; 

➔ a Lebonyolító megkeresésére 48 órán belül belül nem válaszol; ➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot; ➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni; ➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a  Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon  befolyásolni próbálja; 

➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti. 

4.6 A Játékból ki vannak zárva a SZERVEZŐ Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában  meghatározott közeli hozzátartozói. 

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések 

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére  kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során  visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat  lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy  megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak  olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti,  etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem  sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő  lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook  és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a  sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból  fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a  törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes  képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal  szavatosságot, irányadó jog a magyar jog. 

Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat – powered by Klikkmánia

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. 

6. Adatvédelmi tájékoztató 

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és  megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési  tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,  adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen  játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.  

6.2 A jelen nyereményjátékra a 3dneked.hu weboldalán található adatvédelmi  tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,  önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a SZERVEZŐ a nyertes  adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG/FB felhasználónevét, illetve annak nyertes  azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán  https://www.facebook.com/3dsutikiszurok. 

A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. 

Kovács Dániel Egyéni Vállalkozó

Budapest

2023. 11. 29.